I.  Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.visualfactory.com.pl prowadzony jest przez Wojciecha Bartnika prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SPENDIS Wojciech Bartnik  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Chrobrego 2/9, 50-254 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 753 219 49 88 oraz numer Regon: 362701660.
 2. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawca poprzez wiadomości e-mail pod adresem: biuro@visualfactory.com.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 696 035 223, w Dni robocze w godz. 10 - 18 .Adres do korespondencji: ul. Chrobrego 2/9, 50-254 Wrocław .
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2013.1422 z późn. zm.). Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II.  Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
 • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows;
 • podłączenie do sieci Internet;
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript;
 • przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Flash Player;
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies*;
 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej;
 • Opera w wersji 11.52 lub wyższej;
 • Firefox w wersji 8.0 lub wyższej;
 • Chrome w wersji 15 lub wyższej.

*Każda przeglądarka internetowa umożliwia Klientom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 1. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji przekazywanych danych w Sklepie poprzez stosowanie szyfrowanego przekazu danych opartego na protokole SSL.

 

 III.  Rejestracja i logowanie

 1. Zalogowanie się do Sklepu jest możliwe pod dokonaniu uprzedniej rejestracji i stworzeniu Konta Klienta.
 2. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Rejestracja Konta Klienta nie jest jednak wymagana, aby dokonać zakupu w Sklepie.
 3. Założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i nieodpłatne. Czynności rejestracyjne są czynnością jednorazową.
 4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu a także podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, czyli    adresu siedziby firmy, i adresu doręczenia jeśli inny niż adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),  numeru telefonu
 5. W wyniku przeprowadzenia rejestracji Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta umowa świadczenia usług drogą elektroniczną. Właściciel Sklepu jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji umowy, w szczególności wysyłania na podany adres e-mail informacji i potwierdzeń związanych z Zamówieniami składanymi w Sklepie (z wyłączeniem informacji handlowych, chyba że Klient wyrazi na to osobną zgodę)  na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Klient jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym danychkompletnych, zgodnych ze stanem faktycznym i nie naruszających praw osób trzecich. Klient jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo i właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
 7. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 8. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych przy rejestracji Konta Klienta.
 9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę świadczenia usług poprzez usunięcie Konta Klienta. W tym celu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres biuro@visualfactory.com.plz prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 10. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Klienta w Sklepie.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

                Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

                Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

                Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 11 wynosi 14 dni.

                Użytkownik jest zobowiązany do nie przekazywania loginu i hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.

 

 IV.  Składanie zamówień

 1. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail; a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu lub adres e-mail.
 4. Po skompletowaniu Zamówienia na Stronie internetowej i określeniu formy płatności Klient wysyła Zamówienie do Sklepu poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu (e-mailem).
 7. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy Klient prześle Sprzedawcy oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedawcy o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.   Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż nie może ono zostać zrealizowane z przyczyn obiektywnych, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta w terminie 14 dni Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 14 dni za zwrotem wszystkich otrzymanych płatności.
 8. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia oferowanych Towarów, przy czym uprawnienie to nie dotyczy złożonych Zamówień.
 9. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

 

V.  Płatności

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny Towaru oraz kosztów dostarczenia Towaru:
 • gotówką – zapłata powinna nastąpić przy odbiorze (płatne Dostawcy) w dniu doręczenia przesyłki;
 • przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy – zapłata powinna nastąpić w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.

W przypadku wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie musi ona zostać podpisana przez odbiorcę.

 

VI.   Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 4. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 5. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 6. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na związanie się z umową.
 7. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych, czy dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym przez niego w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki", Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki.

VII.  Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sklepu (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@visualfactory.com.pl
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 5. W wyniku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci niezwłocznie wszystkie dokona przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia o umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), a w szczególności od umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VIII.  Rękojmia i gwarancja

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o rękojmi lub na podstawie udzielonej gwarancji. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy określone w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, opisanych poniżej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Reklamacje, zarówno z tytułu rękojmi i gwarancji, należy kierować:
 • drogą elektroniczną na adres: biuro@visualfactory.com.pl,
 • pisemnie na adres podany w formularzu serwisowym sklepu.
 1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Towar objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od daty zakupu lub wysyłki towaru do Klienta, podstawą której jest dowód zakupu (np. kserokopia paragonu, faktury VAT) oraz karta gwarancyjna.  
 2. Gwarancja obejmuje wady stwierdzone podczas normalnego użytkowania sprzętu i uprawnia do bezpłatnej naprawy. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu gotówki w przypadku zgłoszenia po raz czwarty tej samej usterki.
 3. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu należy o tym fakcie poinformować Sklep pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia jej wystąpienia.
 4. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Wraz z towarem należy przesłać: wypełniony formularz reklamacji (reklamacja), kserokopie dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki).
 5. Termin rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu. Wady lub defekty sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w ciągu 30 dni, jednakże całkowity termin naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych lub czas oczekiwania na część zamienną od dostawcy.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
 • wad powstałych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego,
 • normalnego zużycia eksploatacyjnego  (np. zarysowane , zużycia otulin gumowych, bądź powierzchni zewnętrznych) oraz ścierania się zewnętrznej powłoki,
 • uszkodzenia części towaru w wyniku niestarannego/nieprawidłowego użytkowania, nadużywania, zaniedbania, uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, wgniecenia, zgniatanie, itd.) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej (zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.), użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania wskazań podanych przez Producenta,
 • odszkodowania za straty wtórne lub szkód  pośrednich wynikających np. złego przygotowania powierzchni do montażu, niewłaściwego montażu, doboru złych elementów mocujących względem powierzchni mocującej, bądź obciążenia przenoszonego przez dany element.
 1. Samowolne naprawy, przeróbki oraz ślady pracy osób nieuprawnionychskutkują  utratą gwarancji.
 2. Koszty bezpośredniego odesłania reklamowanego towaru spoczywają na Kliencie.

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

IX.   Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub prezentowanych w Sklepie . Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności w celu wykonania zawartej z Klientem Umowy, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację.Sklep wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia z Sklepem) podczas przeglądania Sklepu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 5. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Sklepu, w tym podstrony „Sklep online” przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z Sklepu, dostosowywanie stron Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron Sklepu), badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu.
 6. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu.
 7. Klient Sklepu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Sklepu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu, w tym podstrony „Sklep online”.

 

X.  Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną i umów sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do umów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 2. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.